Crear in conto

Cun As annunziar sin la plattafurma e-tandem.ch per TANDEMs linguistics® dal Forum da la bilinguitad giais Vus d'accord che Voss profil* vegn publitgà. Il Forum da la bilinguitad regorda ils utilisaders che questa plattafurma stat a disposiziun exclusivamain a persunas che s'interessan per in TANDEM linguistic®. Il Forum da la bilinguitad sa resalva il dretg da stizzar da tut temp profils che divergeschan da l'intent principal da questa plattafurma - metter en contact persunas da differentas linguas per furmar e pratitgar in TANDEM linguistic*. Il Forum da la bilinguitad regorda las persunas annunziadas che questa e-plattafurma è accessibla publicamain e che l'utilisader è responsabel per las indicaziuns persunalas publitgadas. Il profil po per quest motiv era vegnir deactivà e reactivà da tut temp. Igl è pussaivel da deactivar e reactivar il profil da tut temp.

*Il Forum da la bilinguitad na po vegnir fatg responsabel ni per la vardaivladad da las datas publitgadas ni per la correctadad da l'agir da las persunas inscrittas sin la plattafurma. Profils che na respectan betg la finamira e l'intent da questa plattafurma ans pon vegnir annunziads da tut temp.

Duvrais Vus agid? Contactai nus